Personuppgifter

PERSONUPPGIFTER


Behandling av personuppgifter i vår verksamhet


Personuppgiftsansvarig

Advokat Eric Ericsson AB, org.nr 559146-9191, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter i huvudsakligen tre olika kategorier:

(i) Kontaktpersoner för klienter, motparter eller andra intressenter med vilka vi kommunicerar i samband med uppdrag, eller som vi behandlar när uppdraget förbereds, hanteras eller i övrigt administreras.

(ii) Kontaktpersoner för potentiella klienter och andra advokatbyråer.

(iii) Anställda och personer som söker anställning hos oss.


De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är bland annat namn, kontaktuppgifter och befattning.


Den största delen av personuppgifterna härrör från dig själv eller från din arbetsgivare. Vi samlar även in personuppgifter från externa källor såsom offentliga bolags- och adressregister, offentliga webbplatser och från kreditupplysningsföretag.


Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. I vissa fall, när vi har begärt personuppgifter i anslutning till åtagande av ett uppdrag, kan det förhållandet att du inte lämnar personuppgifterna leda till att vi inte kan åta oss uppdraget eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.


Ändamål med behandling

Vi behandlar personuppgifter för att genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdrag, för att tillvarata dina eller vår klients intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna kan också användas för andra legitima ändamål såsom affärs- och metodutveckling, marknadsföring, marknadsanalys, statistik, rekrytering och riskhantering.


Laglig grund

Vi behandlar personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss för att vi ska kunna:

(i) fullgöra avtal med dig eller för att kunna vidta åtgärder innan avtal ingås,

(ii) fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss, och/eller

(iii) uppfylla ett berättigat intresse där vi bedömt att det berättigade intresset väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.


Behandling i syfte att utveckla och analysera verksamheten samt för marknadsföringsändamål behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten samt kommunicera med våra kontakter.


Överföring och mottagare av personuppgifter

Det är nödvändigt för oss att överföra dina personuppgifter till externa IT-tjänsteleverantörer som lagrar och har åtkomst till personuppgifter för vår räkning.


Vi kommer i övrigt inte att lämna ut personuppgifter till externa parter utom i de fall då:

(i) det är särskilt överenskommet mellan dig och oss,

(ii) det inom ramen för ett uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra klienters rättigheter och intressen, och

(iii) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet, efterkomma dom eller myndighetsbeslut.


Personuppgifterna kan vidare komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud när det är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra klienters rättigheter.


Vi kommer inte att överföra eller behandla personuppgifter utanför EES-området eller annat land som uppfyller gällande krav, annat än i den utsträckning som det är nödvändigt inom ramen för hantering av ett uppdrag.


Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som vi behandlar inom ramen för uppdrag sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.


Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas under en tid om tolv månader efter den senaste kontakten med dig.


Personuppgifter om jobbsökande sparas under pågående rekryteringsprocess och därefter under ytterligare ett år i förekommande fall.


I övrigt kommer vi endast spara personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet för vilket vi behandlar personuppgifterna.


Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.


Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).


Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på advokat@ericericsson.se.

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS


Har ditt företag konkurrensproblem? Hör av dig för en förutsättningslös konsultation.