Case - upphandling

CASE: UPPHANDLING


En regional kollektivtrafikmyndighet kan inte avtala om rätt att nyttja en annan regions resesystem utan upphandling enligt LUF


I december 2023 slog Kammarrätten i Jönköping fast att en regional kollektivtrafikmyndighet inte kan köpa ett redan färdigutvecklat och driftsatt biljett- och resesystem från en annan region utan att först göra en upphandling. I mars 2024 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd och Kammarrättens dom har därmed vunnit laga kraft.


Bakgrunden var att Regionfullmäktige i Region Kalmar län i september 2021 beslutade att teckna avtal med Skånetrafiken och två andra regionala kollektivtrafikmyndigheter om att få använda ett biljett- och resesystem som Skånetrafiken utvecklat och driftsatt. Regionen avsåg inte göra någon upphandling, utan åberopade samarbetsundantaget i 3:17 Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (det s.k. Hamburgundantaget).


Paragrafen i fråga gör undantag från lagens tillämpningsområde, på vissa villkor, för upphandlingar som syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett samarbete mellan upphandlande myndigheter. Bl.a. krävs att samarbetet ska säkerställa att de offentliga tjänster som myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas gemensamma mål.


En privatägd leverantör av resesystem, Infospread Euro AB, ansåg att det nämnda undantaget inte var tillämpligt och ansökte om överprövning. Efter en del processuella turer (bl.a. undanröjde Högsta förvaltningsdomstolen en första dom från Kammarrätten i Jönköping pga. rättegångsfel) konstaterade Kammarrätten att Regionen inte visat att den skulle åta sig något mer i avtalet än att betala för nyttjandet. Det rörde sig således inte om ett samarbete i lagens mening, utan ett köp av en tjänst.


Sådana köp ska upphandlas enligt LUF. Upphandlingen ska därför göras om. 


Infospread Euro AB företräddes i målet av Advokat Eric Ericsson.

Advokat Eric Ericsson:


- Kammarrättens dom klargör på ett bra sätt hur undantaget ska tolkas. Det är avgörande att de upphandlande myndigheter som vill teckna avtal om samarbete, utan att behöva tillämpa LOU eller LUF, kan visa vari samarbetet består.

- Det krävs ett samarbetskoncept som visar hur myndigheterna ska samarbeta vid utförandet av de offentliga tjänsterna, och att myndigheterna har ett gemensamt mål med detta.

- Det finns dessutom ytterligare kriterier för undantag, och som alla undantagsregler tillämpas dessa restriktivt.

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS


Har ditt företag konkurrensproblem? Hör av dig för en förutsättningslös konsultation.

unsplash