Case

Erfarenhet och kompetens

CASE


Här är några exempel på publika uppdrag som advokat Eric Ericsson arbetat med på senare år inom svensk och EU-rättslig konkurrensrätt.

UPPHANDLING


En regional kollektivtrafikmyndighet kan inte avtala om rätt att nyttja en annan regions resesystem utan upphandling enligt LUF


I december 2023 slog Kammarrätten i Jönköping fast att en regional kollektivtrafikmyndighet inte kan köpa ett redan färdigutvecklat och driftsatt biljett- och resesystem från en annan region utan att först göra en upphandling. 

ONLINERESEBYRÅER


Finnair tvingas acceptera priskonkurrens från onlineresebyråer


I juli 2023 godtog Konkurrensverket ett åtagande från Finnair som innebär att onlineresebyråer fortsättningsvis får marknadsföra rabatterade priser på flygresor, något som de tidigare var förhindrade att göra enligt krav från flygbolaget.

TRÄNINGSAPPAR


Träningsappar får inte binda upp gym med exklusivitet


Företaget I'M WITH BRUCE AB tecknade avtal med träningsanläggningar och tillämpade då en exklusivitetsklausul som gjorde det omöjligt för konkurrerande träningsappar att få tillgång till samma gym som Bruce tecknat avtal med. BRUCE åtog sig att sluta tillämpa vissa exklusivitetsavtal och begränsa antalet sådan avtal i övrigt. Konkurrensverket kunde då avsluta utredningen.

FÖRPACKNINGSINSAMLING


Är förpackningsinsamling en nödvändig nyttighet?


Svenska Förpackningsinsamlingen AB (FTI) hade ett rikstäckande system med återvinningsstationer (ÅVS) där hushållen kunde lämna uttjänta förpackningar av olika material. FTI vägrade ge konkurrenten TMResponsibility AB (TMR) tillgång til ÅVS-systemet. Konkurrensverket ansåg att detta var ett otillåtet missbruk av dominerande ställning eftersom ÅVS-systemet var en s.k. nödvändig nyttighet för företag på marknaden, men verkets bevisning underkändes i domstol.

HOTELLBOKNING


Hotellbokningsplattform får inte kräva prisparitet av hotellen


Företaget Bookings onlinetjänst för hotellbokning tillämpade ett förbud för hotellen att erbjuda lägre pris på jämförbara rum hos Bookings konkurrenter och på hotellens egna hemsidor. Konkurrensverket ansåg att det var konkurrensbegränsande i förhållande till Bookings konkurrenter. Booking åtog sig då att sluta tillämpa förbudet i förhållande till sina konkurrenter. Hotellens branschorganisation Visita drev ärendet vidare i domstol för att få bort förbudet mot priskonkurrens även i förhållande till hotellen, men domstolen ansåg inte att bevisen för konkurrensbegränsningen var tillräckliga.

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS


Har ditt företag konkurrensproblem? Hör av dig för en förutsättningslös konsultation.

unsplash