Allmänna villkor

VILLKOR


Allmänna villkor för att anlita Advokat Eric Ericsson AB


Uppdraget

En första kontakt för att få besked om vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas i ett ärende innebär ingen förpliktelse för klienten. Först när vi är överens om vad som skall göras, när det skall vara klart och hur det skall redovisas börjar vi arbeta med ärendet. Om den tid som vi ägnat åt den initiala kontakten har varit till nytta för ärendet kommer vi att ta betalt även för den. Om klienten så önskar kan vi göra en uppskattning av förväntad tidsåtgång och kostnad. Vi kan även komma överens om hur kostnadsuppskattningen skall följas upp. Klienter som så önskar får en skriftlig uppdragsbekräftelse.


Registrering av nya klienter

Följande information behövs för registrering av nya klienter:


  • Klientens fullständigt firmanamn, adress och organisationsnummer
  • Kontaktpersonens namn, direkttelefon och mejladress
  • Ev. särskild faktureringsadress, referensnummer el. dyl.
  • Ev. motparts fullständiga firmanamn och organisationsnummer


Fakturering

Vi tillämpar normalt månadsfakturering, dvs. vid varje månadsskifte slutfaktureras det arbete som utförts under månaden. I mindre uppdrag för återkommande klienter kan i stället kvartalsfakturering tillämpas för att minska administrationen. Kortare uppdrag faktureras när de avslutats.


Timarvodet fastställs med utgångspunkt i ärendets komplexitet. I fakturan redovisas de åtgärder som vidtagits, när detta skett, hur lång tid det tagit samt timarvodet. Vid fakturering är minimidebiteringen en timme, även om nedlagd tid är mindre, för att täcka även administrativa kostnader.


Fakturan förfaller normalt till betalning efter 30 dagar. För nya klienter är betalningsfristen 10 dagar. Därefter debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagens regler (referensränta + åtta procentenheter). Alternativt kan nya klienter bli ombedda att betala in förväntat arvode i förskott. Avräkning från förskottet sker sedan vid slutfaktureringen.


Om rättsskyddsförsäkring ska användas för uppdraget ska detta meddelas innan uppdraget påbörjas.


När uppdrag lämnas av annan advokatbyrå fakturerar Advokat Eric Ericsson AB denna advokatbyrå såsom uppdragsgivare, varefter advokatbyrån i fråga vidarefakturerar sin klient. Den advokatbyrå som är uppdragsgivare i ärendet är betalningsansvarig gentemot Advokat Eric Ericsson AB oavsett hur uppdragsgivarens avtal med sin klient är utformat.


Ansvarsbegränsning

Advokat Eric Ericsson AB:s ansvar för skador orsakade av rådgivningen i ett uppdrag är begränsat till direkta skador och till ett maximalt belopp motsvarande tre (3) miljoner kronor.

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS


Har ditt företag konkurrensproblem? Hör av dig för en förutsättningslös konsultation.